ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ

Јове Илића 2

11000 Београд

www.karadjordje.edu.rs/

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/20

 

            У поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 01/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Карађорђе“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузећe „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

01/20 - јавна набавка мале вредности - добра

Предмет

Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000

Нето уговорена вредност

607.832,77 динара

Бруто уговорена вредност

729.399,32 динара

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

1 (једна)

Највиша понуђена цена

607.832,77 динара

Најнижа понуђена цена

607.832,77 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

607.832,77 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

607.832,77 динара

Одлука о додели уговора

Број 255, донета дана 05.03.2020. године

Уговор закључен

19.03.2020. године

Период трајања уговора

Годину дана.

Околности за измену уговора

Нису предвиђене.

Основни подаци о добављачу

Јавно предузећe „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.