ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“

Јове Илића 2

11000 Београд

                                                  www.karadjordje.edu.rs/

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02/20

 

            У поступку јавне набавке услуга мале вредности, број ЈН 02/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000, Основна школа „Карађорђе“ закључила је уговор са понуђачем „Ф.А.Н. групо“ д.о.о., са седиштем у Београду, улица Слободана Берберског Лале 18љ, ПИБ: 100285623, матични број: 17338862.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

02/20 - јавна набавка мале вредности - услуге

Предмет

Услуга достављања припремљених оброка у школу

Нето уговорена вредност

3.048.300,00 динара

Бруто уговорена вредност

3.657.960,00 динара

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

Три

Највиша понуђена цена

3.645.000,00 динара

Најнижа понуђена цена

3.048.300,00 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

3.159.000,00 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

3.048.300,00 динара

Одлука о додели уговора

278/2020 од 11.03.2020. године

Уговор закључен

17.03.2020. године

Трајање уговора

Годину дана

Околности за измену уговора

Нису предвиђене.

Основни подаци о добављачу

„Ф.А.Н. групо“ д.о.о., са седиштем у Београду, улица Слободана Берберског Лале 18љ, ПИБ: 100285623, матични број: 17338862.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.