foto1 foto2 foto3 foto4

ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

          

 Услед новонастале ситуације и ванредних околности, од 17.3.2020.године организује се настава на даљину за све ученике основних школа Републике Србије.

У том смислу потребно је пратити сва додатна упутства и обавештења која ће благовремено бити објављена на школском сајту.

План рада ће се реализовати током трајања кризне ситуације( ванредног стања)

       и по потрeби допуњавати и мењати

    

 
 

Активност

Начин остваривања

Реализатори

Праћење остварености

Стална комуникација, умреженост и праћење информација и дописа из Министарства и ШУ

Разговори стручних сарадника, директора и помоћника директора, предлози, договор, размена идеја и материјала електронском поштом и путем друштвених мрежа (Viber)

Директор,помоћник директора, педагог, психолог

Електронским путем или преко Vibera

По потреби телефонски

1. Учествовање у изради индивидуалног плана рада настaвника и оперативних планова по разредима и предметима

Утврђивање структуре садржаја и форме индивидуалних и недељног оперативног плана Школе- према упутствима и препорукама ШУ и Министарства

Координација са руководиоцима Разредних и Стручних већа

Педагог

Руководиоци стручних и разредних већа

Наставници разредне и предметне наставе

Директор

Прикупљање и чување у оквиру електронске педагошке документације

Повратне информације електронским путем и преко Vibera

Анализа планова и извештаја

Извештај за ОС

Израда извештаја (оперативни план Школе) за ШУ и слање координатору задуженом за општину Вождовац

2. Израда плана рaда стручних сарадника

Разговори стручних сарадника, предлози, договор, размена идеја и материјала електронском поштом и путем друштвених мрежа (Viber)

Стручни сарадници

Извештаји

Поврaтне информације електронски и путем друштвених мрежа (Viber)

3. Додатна подршка ученицима и утврђивање начина пружања додатне подршке

Упутства наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка и ученицима који убрзано напредују

Прилагођавање индивидуалних образовних планова ученика и планова индивидуализације новом начину одвијања наставе

Редовна сарадња са родитељима ученика

Психолог

Педагог

Одељењске старешине

Наставници

Директор

Белешке и педагошка документација

Праћење и вредновање планова ученика

Повратне информације електронским путем и преко Vibera

4. Праћење тока on-line наставе

( учествовања и укључености ученика, оптерећености ученика и наставника )

Анализа недељног оперативног плана и предвиђених активности (дневних и недељних)

Давање повратних информација наставницима

Педагог

Директор

Одељењске старешине

Наставници

Анализа остварености плана , укључености ученика у различите видове учења и усвојености садржаја (напредовање ученика)

Праћење сугестија одељенских и разредних старешина -телефонски

5. Психолошка помоћ ученицима и родитељима у превазилажењу стреса

Савети и терапеутске технике за смањивање и савладавање ефеката негативног стреса услед ванредних околности

Психолог у сарадњи са одељењским старешинама

Електронским путем и по потреби телефонски

6. Психосоцијална подршка наставницима и мотивисање

Предлози и сугестије за отклањање потешкоћа и препоруке за даљи рад и учење у циљу одржавања потребног нивоа мотивације, ефикасног управљања процесом учења

Подршка у комуникацији са ученицима и родитељима

Стручни сарадници

Наставници

Анализа извештаја

Повратне информације електронским путем или преко Viber група

7. Подршка наставницима приликом начина праћења и вредновања рада ученика

Давање конкретних упутстава и примера формативног и сумативног оцењивања

Педагог

Наставници

Увид у педагошку документацију (електронским путем) и

е- дневник

8. Подршка ученицима

Припрема активности и материјала за ученике на тему одржавања мотивације за учење, организације слободног времена, боље организације учења, превазилажења криза и страхова, самопроцене сопственог напредовања

Стручни сарадници

Одељењске и разредне старешине

Настaвници

Анализе извештаја

Чек листе

Упитници

Повратне информације електронским путем или преко Viber група

9.Подршка родитељима

Савети усмерени на јачање васпитних компетенција

Израда текстова – упутстава и смерница за понашање у ванредним околностима: како помоћи деци у кризним ситуацијама, како помоћи детету да савлада страх,

предлози за активности у слободном времену , предлози за бољу организацију учења

Стручни сарадници

Одељењске и разредне старешине

Повратне информације електронским путем или преко Viber група

10. Подршка ученицима који испољавају потешкоће у емоционалном и социјалном функционисању

или савладавању градива

Саветовање, едукација и корективни рад у циљу превазилажења одређених потешкоћа

Сарадња са родитељима ученика

Стручни сарадници

Одељењске и разредне старешине

Директор

Електронским путем или преко Vibera

Табеларно

Белешке и педагошка документација

11. Реаговање у случајевима дигиталног насиља

Саветодавни рад, едукација, реаговање , спречавање и заустављање случајева дигиталног насиља

Стручни сарадници

Одељењске и разредне старешине

Директор

Помоћник директора

Руководилац Тима за заштиту ученика....

Електронским путем

Табеларно

Праћење ефеката предузетих мера

12. Помоћ ученицима осмог разреда у планирању будућег школовања и занимања

Припрема материјала за професионалну оријентацију ученика

Саветовање и смерница при одабиру средње школе и будућег занимања

Психолог

Одељењске старешине осмог разреда

Упитници

Чек листе

Тестови

Електронским путем, путем vibera или платформе за учење

13.   Препоруке за културне садржаје Упућивање на корисне линкове и сајтове

You tube канал писаца

Ј. Петровић:“Читањац , играњац“

Понуде издавачких кућа – Креативни ц. -Читање поезије код куће

Он-лајн представе („Б. Буха“, „Пинокио“, „Пан Театар“)

Концерти Филхармоније, Виртуелна тура кроз Народни музеј

Антологија српске књижевности (имају свој сајт)

Као задатак и разонода: пронаћи информације о значајним личностима из света уметности или историјским личностима

Виртуелне туре кроз светске музеје (npr. Apple tura kroz Ermitaz)

You tube – слушање поезије и прича

Библиотекар

ППС

ОС

Повратне информације електронским путем или преко Viber група

праћење прегледа школског сајта

14. Препорука за читање

Предлог литературе за ученике (Политикин Забавник on-line, Мала психологија, Како победити страх...)

Кућне енциклопедије и лексикони

Књиге-мозгалице: Урош Петровић,

Имате ли кефало,

Ко зна више – Мила Станојевић Бајфорд

Библиотекар

ППС

ОС

Повратне информације електронским путем или преко Viber група, праћење прегледа школског сајта

15. Стручно усавршавање

Праћење стручне литературе, размена идеја и материјала

Праћење онлајн обуке –Microsoft Teams...

Стручни сарадници

Наставници

Директор

Помоћник директора

Примена наученог у планирању и реализацији активности

16.Самовредновање рада школе SELFIE-

( Област -Дигиталне компетенције наставника и ученика и опремљеност школе дигиталним уређајима)

On-line умрежавање и анкетирање ученика и наставника

Педагог

Помоћник директора

Наставник разредне наставе

Извештај о самовредновању (електронским путем)

17. Техничка подршка за on-line наставу

Е- поштом

Директним контактом - телефонски

Наставници

информатике и ТиИО

Директор

Помоћник директора

Електронским путем

Упис првака

prvaci

Пријава

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.